Mehmet Kuzu

Mehmet Kuzu

Mehmet Kuzu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

7326 sayılı Bazı Alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasanın getirdikleri

13 Haziran 2021 - 11:59 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 - 12:08

Sık sık çıkarılan af yasaları özellikle son yıllarda birbirinin aynı biçimde  sadece tarihleri değiştirilerek çıkarılmaktadır. Bu aflar kamu borçlarını düzenli ödeyen ve kayıtlarını sağlıklı uygulayan mükellefler ile adaletsiz bir duruma da sebep olmaktadır. Bu affın çıkmasında başlıca en önemli neden Covid-19 salgınının olumsuzluklarından kaynaklanmaktadır.

7326 sayılı yasanın genel gerekçesindeki amaçları şu şekilde sıralanmaktadır.

* 7256 sayılı yapılandırma için başvuramayan vatandaşlardan gelen talepler,

* 7256 sayılı yapılandırma için başvuru yapmış olup yapılandırması bozulanlar,

* İhtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilerek bu aşamadaki alacakların bir an önce Hazineye intikalinin sağlanması,

* Matrah arttırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin arttırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olan risklerin ortadan kaldırılması,

* İşletme kayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

* İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolardaki güncel değerleriyle yer almasının sağlanması.

7326 sayılı Mali Af Kanunun;

  • 1, 2, 3, 4 maddeleri alacakların yapılandırmasını,
  • 5 maddesi matrah ve vergi arttırımını,
  • 6 maddesi stok affını,
  • 7-11 maddeleri ise diğer düzenlemeleri içermektedir.

Matrah arttırımı yapacak mükellefler, 5 yıllık zaman aşımı süresinde herhangi bir vergi incelemesi ile karşı karşıya gelmeyecekleri gibi bir inceleme dahi olsa matrah farkı çıkarılamayacaktır.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Kanunun 5. Maddesinde ise matrah/vergi artırımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeler tablolar halinde aşağıdaki gibidir.

5. MADDE -  MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

 

5/1-a

GV ve KV Mükellefleri

31.08.2021 tarihine Kadar (Not: Yayım tarihinden Önce başlamış İncelemesi Bulunanlar 02.08.2021'e kadar)

2016

35%

Oranında Matrah artırmaları halinde kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için GV ve KV yönünden inceleme ve daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

 

2017

30%

 

2018

25%

 

2019

20%

 

2020

15%

 

Azami Artırılacak Matrahlar

 

5/1-b

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin

Zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olunması (Hiç Mükellefiyetinin Bulunmaması)

Bilanço ve SMK

İşletme Hes.

Diğer Vergi Türleri

 

2016 - 47.000

2016 - 31.900

Basit Usul

Bilanço Esasına göre belirlenenin 1/10 'u

 

2017 - 49.800

2017 - 33.200

 

2018 - 52.900

2018 - 35.250

GMSİ

Bilanço Esasına göre belirlenenin 1/5 'i

 

2019 - 56.200

2019 - 37.500

 

2020 - 63.700

2020 - 42.500

DİĞER 

işletme hesabı esasına göre

 

5/1-c

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin

Zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olunması (Hiç Mükellefiyetinin Bulunmaması)

2016

94.000

 

2017

99.600

 

2018

105.800

 

2019

112.400

 

2020

127.500

 

5/1-i

Yıl İçinde İşe Başlama veya İş Bırakma Nedeniyle

Kıst Dönem Faaliyette Bulunanlar İçin

ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır.

 

Diğer Hükümler

 

5/1-ç

Artırılan matrahlar üzerinden %20 Vergi Hesaplanır.

 

 artırımda bulunmak istedikleri yıla ait

yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş (10-TL altı eksik ödemeler sıkıntı değil) veya bu kanunun 2. ve 3. madde hükümlerinden yararlanmamışlarsa

%15 Vergi Hesaplanır.

 

5/1-ğ

matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si

2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum